Hoffmann: Liebe und Eifersucht

E.T.A. Hoffmann: Liebe und Eifersucht

Free Opera Company Zürich

Anna Herbst – Silvia

CHAarts Chamber Artists Ensemble

Emmanuel Siffert, Dirigent

Luzern